ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi petentów/interesantów Urzędu Gminy w Wodzieradach

Zarządzenie Nr 48/2020
Wójta Gminy Wodzierady
z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi petentów/interesantów Urzędu Gminy w Wodzieradach
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 5 i 14, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713) w związku z art.19 ust.1 i 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2019 r. poz.1398 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.   Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo petentów i pracowników Urzędu Gminy, od dnia 13 października 2020 roku do odwołania zmieniam organizację pracy i wprowadzam ograniczenia dostępu do Urzędu Gminy w Wodzieradach.

2. W Urzędzie Gminy w Wodzieradach petenci są wpuszczani tylko do I korytarza przy wejściu głównym gdzie znajduje się urna do której można wrzucać dokumenty. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

3. Obsługa na indywidualnych stanowiskach pracy jest możliwa tylko po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

4. W kasie Urzędu Gminy można dokonywać płatności tylko w formie bezgotówkowej tj. kartą płatniczą.

5. Sprawę można załatwić również za pomocą:

1) Usług internetowych:

a) ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

b) Adres e-mail: urzad@wodzierady.pl

2) Usług korespondencyjnych : korespondencja tradycyjna na adres: Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

3) Telefonicznie, kontakt telefoniczny bezpośredni na stanowisko pracy:

Sekretariat

43 677 49 60

USC, Ewidencja ludności, dowody osobiste, rada gminy                

43 677 49 64

Inwestycji  i zamówień publicznych (drogi)                                   

43 677 49 65

Gospodarki gruntami i planowania przestrzennego

43 677 49 66

Wymiaru zobowiązania pieniężnego                                             

43 677 49 67

Oświaty   

43 677 49 68

Księgowości podatkowej                                                             

43 677 49 69

Komunalnych (woda, oświetlenie)                                                

43 677 49 71

Rolnictwo i ochrona środowiska                                                    

43 677 49 72

Obronnych i zarządzania kryzysowego                                         

43 677 49 75

Ochrony danych osobowych i ewidencji działalności gospodarczej

43 677 49 73

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i promocja gminy                

43 677 49 63

Kasa  

43 677 49 76

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy w Wodzieradach.

§ 3.  Traci moc Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi petentów/interesantów Urzędu Gminy w Wodzieradach.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *