XXV Sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 02 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Łaskiego za 2019 r.”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łaskiego wotum zaufania (DRUK 2).
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego:

1/ zapoznanie się z Uchwałą Nr I/59/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu za 2019 rok.

2/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2019 rok (DRUK 3).

3/ zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego.

4/ zapoznanie się z Uchwałą Nr I/74/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Łodzi z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego za 2019 rok.

5/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego
za 2019 rok ( DRUK 4).

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego
  na lata 2020 – 2028 (DRUK 5).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 6).
 3. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających
  z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „Szpitale Powiatowe” Sp. z o. o. Szpital w Łasku (DRUK 7).
 4. Interpelacje i wnioski.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.
Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *