COVID-19, stan wyjątkowy, wybory na Prezydenta RP…

Witam Państwa serdecznie, jak co miesiąc postaram się zwrócić Państwa uwagę na rzeczy bardzo ważne, ważne i mniej ważne, lecz zawsze rzeczy istotne z mojego punktu widzenie i postrzegania otaczającej nas rzeczywistości.

COViD -19
O samej pandemii i wirusie napisano już tyle, że tak naprawdę każdy kto chce zaczerpnąć wiedzy na ten temat jest w stanie tą wiedzę uzyskać bez przeszkód. Ja natomiast chciałbym zwrócić państwa uwagę na rzeczy nie związane z samym wirusem, lecz na rzeczy, które od tego wirusa są zależne. Na początek sprawa, która zajmuje nagłówki gazet w ostatnich tygodniach, czyli wybory Prezydenta RP. Bombardowani przede wszystkim ze strony opozycji informacjami o koniczności odłożenia, przesunięcia itp. wyborów prezydenckich, a czasami nawet koniecznością wprowadzenia stanu wyjątkowego. Muszę stwierdzić, że to najdelikatniej rzecz ujmując poroniony pomysł, co więcej nie mający żadnego uzasadnienia. Skowyt partii opozycyjnych nie wynika z ich troski o kraj i Polaków, ale tylko z chęci siania zamętu i niepewności.

Szanowni Państwo przez ostatni tydzień nasłuchałem się o tym, że powinno wprowadzić się stan nadzwyczajny na terenie całego kraju, ale z ust wygłaszających tą tezę nigdy nie usłyszałem jakie to będzie miało skutki dla przeciętnego „Kowalskiego”. Nikt się nie zająknął, że wraz z wprowadzeniem takiego stanu trzeba będzie wypłacić gigantyczne odszkodowania nie tylko polskim przedsiębiorcom, ale przede wszystkim zagranicznym inwestorom. Wychodząc naprzeciw pokażę jakie ograniczenia są przewidziane dla takiego stanu.

Buty dziecięce - porównaj na Ceneo.pl

I tak: Stan nadzwyczajny w państwie to stan szczególnego zagrożenia. Wymaga on sięgnięcia po szczególne środki prawne. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje trzy rodzaje stanów nadzwyczajnych. Do stanów nadzwyczajnych zaliczyć można stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy. W Polsce mamy trzy stany nadzwyczajne:

 • stan wojenny,
 • stan wyjątkowy oraz
 • stan klęski żywiołowej.

Stan wyjątkowy jest zatem jednym z trzech stanów nadzwyczajnych przewidzianych w przepisach konstytucji. W każdym stanie nadzwyczajnym działania państwa muszą być proporcjonalne, a więc odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych. Konstytucja RP stanowi także, że: „w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory prezydenta RP, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny”. Stan wyjątkowy może pociągać za sobą pewne (proporcjonalne do stopnia zagrożenia) ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela. Organy państwa nie mogą oczywiście wszystkiego. Konstytucja RP gwarantuje, że nawet stan wyjątkowy nie może ograniczać wolności i praw w takich obszarach jak: godność człowieka, obywatelstwo, ochrona życia, humanitarne traktowanie, ponoszenie odpowiedzialności karnej, dostęp do sądu, dobra osobiste, sumienie i religia, prawo petycji oraz rodzina i dziecko. Szczegółowy zakres, w jakim wolności i prawa człowieka i obywatela mogą być ograniczone w czasie stanu wyjątkowego określa ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.

1.Zgodnie z tą ustawą rząd może wnioskować do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego „w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych” (art. 2 ust. 1 ustawy). Jeśli Prezydent zdecyduje o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, wówczas musi określić w rozporządzeniu: przyczyny wprowadzenia, czas trwania i obszar oraz rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela (dopuszczalne ustawą). Rozporządzenie o wprowadzeniu takiego stanu może być uchylone przez sejm. Jeżeli ustaną przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie państwa – wówczas, zgodnie z ustawą, prezydent (na wniosek rządu) znosi stan wyjątkowy przed upływem czasu, na jaki został wprowadzony. W czasie stanu wyjątkowego organy władzy działają w dotychczasowych strukturach i w ramach przysługujących im kompetencji. Koordynację działań oraz kontrolę funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wykonuje albo premier (w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze większym niż jedno województwo), albo właściwy wojewoda (w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze lub części obszaru jednego województwa). W czasie stanu wyjątkowego dopuszczalne jest użycie oddziałów i pododdziałów wojska (jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane), które w szczególnych okolicznościach może być uprawnione do zastosowania broni palnej. Jeżeli organy gminy, powiatu lub samorządu województwa nie wykazują dostatecznej skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych lub w realizacji działań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego wojewody, może zawiesić te organy do czasu zniesienia stanu wyjątkowego lub na czas określony i ustanowić w ich miejsce zarząd komisaryczny sprawowany przez komisarza rządowego.

2. Komisarza rządowego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody.

3. Komisarz rządowy z dniem powołania przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji zawieszonych organów gminy, powiatu lub samorządu województwa. Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela Zgodnie z ustawą na obszarze, na którym został wprowadzony stan wyjątkowy, ograniczeniom wolności i praw człowieka i obywatela podlegają wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe lub przebywające tam chociażby czasowo. Ograniczenia te stosuje się odpowiednio wobec osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela powinny odpowiadać charakterowi oraz intensywności zagrożeń stanowiących przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego, a także zapewniać skuteczne przywrócenie normalnego funkcjonowania państwa.

W czasie stanu wyjątkowego mogą być zawieszone prawa do:

 • organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń;
 • organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych;
 • strajków pracowniczych i innych form protestu (określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach);
 • strajków i innych form akcji protestacyjnych rolników;
 • akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie samorządy, stowarzyszenia lub organizacje;
 • zrzeszania się (zakaz tworzenia i rejestracji nowych stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, itp. oraz nakazanie okresowego zaniechania działalności zarejestrowanych stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych itp., których działalność może zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego). W czasie stanu wyjątkowego mogą być wprowadzone także inne ograniczenia:
 • zmniejszony dostęp do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności;
 • zakazanie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju albo nakazanie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
 • nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju;
 • zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach włącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych;
 • ograniczenia obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej;
 • ograniczenia transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu morskim i śródlądowym;
 • ograniczenia funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej (np. nakazanie wyłączenia urządzeń łączności);
 •  ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni;
 • dostępu do informacji publicznej. Tyle prawo, jak państwo widzicie to droga tak naprawdę w jedną stronę. A głównym przesłaniem jest zablokowanie wyborów prezydenckich. Ale czy naprawdę to powinno zaprzątać głowę liderom opozycji? Szanowani państwo, są kraje, w których wybory odbywają się bez większych zakłóceń, a trwa tam wojna, jak na Ukrainie w Iranie, Izraelu, Syrii itp. I tam nie ma stanu wyjątkowego, ale jest stan wojny, a przy obecnym dostępie do Internetu wybory można przeprowadzić online, technicznie to żaden problem. Ale czy na pewno w Polsce? Lata zaniedbań spowodowały, że Internet, a i owszem, ale nie dla wszystkich i wszędzie. Ponadto, państwo jako organ zwierzchni jest do takiej operacji całkowicie nieprzygotowane. I rzeczą drugorzędną jest to, czy rządzi taka czy inna partia. Paradoksem całej sytuacji jest to, że władza porusza się tylko w literze prawa i na nic lamenty, bo przypomnę tylko, że kiedyś już pisałem o tym, iż ustawa zasadnicza jest bublem prawnym, a teraz doświadczamy tego na własnej skórze. W normalnej konstytucji żaden premier czy prezydent nie śmiałby interpretować jej zapisów na swą modłę. Nasza ustawa zasadnicza daje takie możliwości i to jest wykorzystywane. Tak czy siak rząd, posłowie i senatorowie mają niezły orzech do zgryzienia, gdyż sami zapędzili się w tzw. „kozi róg”. Co by nie zrobili, to i tak będzie to na granicy prawa z uwagi na zapisy konstytucji. A jak już jestem przy konstytucji, to tylko powiem, że wszystkie obostrzenia rządowe i przewidziane kary nie mają skutków prawnych, gdyż właśnie ta niedoskonała ustawa zasadnicza określa, kiedy i w jaki sposób można wprowadzać ograniczenia i kary za ich nieprzestrzeganie. Pewne jest jedno, pomysłów racjonalnych brak, tak u jednych jak i u drugich. Gospodarka będzie cierpieć, ludzie będą tracić pracę itp. I tak zamiast wprowadzać kolejne super ustawy może należałby skupić się na odciążeniu pracodawców. Przecież wszyscy wiemy, że podatki dobiją każdego, a odroczenie w czasie nic nie zmieni. Gdyby liderom opozycji i rządzącym chodziło o nasze dobro, czego sobie bym życzył mógłbym usłyszeć z tv np. postulat o zmniejszeniu o 50% subwencji ze skarbu państwa dla partii politycznych i przekazania tych środków na spłatę zobowiązań ZUS małych i średnich przedsiębiorstw, które są siłą napędową naszego kraju. Ale takiego postulatu ciężko się doszukać wśród liderów partyjnych. W moim odczuciu już nie ma powodu do „maltretowania” społeczeństwa wieściami o wirusie, gdyż to się już dokonało, dużo ważniejszym i pilnym tematem jest przemyślenie kwestii jak najszybszego wyjścia z tego stanu i jak najszybsze rozpędzenie gospodarki. Bo tylko przyrost dochodu może uchronić nas przed zbliżającymi się następstwami pandemii. Życzę wszystkim dużo zdrowia i radosnych Świąt. /kedar/

 

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

2 myśli na temat “COVID-19, stan wyjątkowy, wybory na Prezydenta RP…

 • 9 kwietnia 2020 o 15:16
  Permalink

  Jak najbardziej jestem za wprowadzonymi ograniczeniami, lecz prawne są one tylko po ogłoszeniu jednego ze stanów nadzwyczajnych i nie musi to być stan wyjątkowy a klęski żywiołowej. W obecnej sytuacji regulując ograniczenie praw i wolności obywateli rozporządzeniami – jak było na początku lub ustawą jak teraz to czyni Rząd jest bezprawne i choć można z nimi się zgodzić to sankcje za ich nieprzestrzeganie są bezprawiem. Mi chodzi tylko o prawne poczynania naszych władz. A kwestie odszkodowań dla zagranicznych firm można uregulować szybką ustawą i basta.

  Odpowiedz
  • 11 kwietnia 2020 o 20:29
   Permalink

   Z tego pseudoartykuło do Ciebie należy tylko zdjęcie i powitanie. Trzeba było jeszcze skopiować całą konstytucję.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *