Możesz zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza uczniów uczęszczających do szkół działających na terenie województwa łódzkiego do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.
W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która jednocześnie:
– ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 19 roku życia,
– posiada status ucznia w szkole działającej na terenie województwa łódzkiego, publicznej lub niepublicznej na prawach publicznej, podstawowej, ponadpodstawowej a także szkole artystycznej, z wyłączeniem szkół (uczelni) wyższych,
– ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego,
– spełnia pozostałe warunki określone w § 7 Regulaminu Konkursu.

Kandydaci na radnych spełniający warunki udziału w Konkursie powinni:
– wykonać i zgłosić do Konkursu pracę konkursową wpisującą się w temat „100 lat Województwa Łódzkiego”, wykonaną w jednej z form: praca pisemna, prezentacja multimedialna, film – szczegółowe warunki, które spełniać musi praca konkursowa określa Regulamin Konkursu,
– załączyć wypełnione i podpisane „Zgłoszenie kandydata na radnego do udziału w Konkursie dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego” – którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu,
– załączyć wypełnione i podpisane „Oświadczenie kandydata na radnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego” – którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu,
– w przypadku niepełnoletniego kandydata na radnego – załączyć dodatkowo wypełnione i podpisane „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz danych osobowych i pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego niepełnoletniego kandydata na radnego” – którego wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.


Tryb zgłaszania prac konkursowych i udziału w Konkursie:
Pracę konkursową wraz z ww. załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem miejsca zamieszkania kandydata na radnego, do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Kancelaria Sejmiku
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
z napisem na kopercie: „Praca na Konkurs dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego”.
Pracę konkursową wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 15.30, przy czym za datę wpływu lub doręczenia uznaje się datę zarejestrowania przesyłki w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Więcej informacji na Urząd Marszałkowski w Łodzi
Źródło: lodzkie.pl

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *