XVII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XIV, XV i XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 18 października do 4 grudnia 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Łasku polegającej na budowie chodnika”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2019/2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2020 rok”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/474/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r.  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łask.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łask do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego oraz nabycie własności naniesień budowlanych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Gminy Łask.
 12. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej nt: „Kontrola realizacji prowadzonych inwestycji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku za 2018 rok”.
 13. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 14. Korespondencja i sprawy różne.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Źródło: lask.pl

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *