Obowiązkowa rejestracja w bazie danych odpadowych. Czas rejestracji do końca 2019 roku.

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Od stycznia 2020 roku na podmioty, które nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary.
Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić – od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO mają posiadacze odpadów. Są to:

 • wytwórcy odpadów, 
 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów.

Wytwórca odpadów to:

 • każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów, 
 • podmiot, który świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczenie tej usługi stanowi inaczej (jeśli do wymiany żarówki czy tonera w drukarce w swoim biurze lub zakładzie wezwiesz firmę zajmującą się tym profesjonalnie, to ona, a nie ty, będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów).

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu.

Pamiętaj:Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie do Rejestru BDO.

Lista podmiotów wpisywanych do Rejestru BDO na wniosek znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Są to między innymi przedsiębiorcy, którzy wytwarzają lub transportują odpady, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Do Rejestru BDO muszą się także wpisać firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Poniżej wymieniono przykładowe podmioty, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.      
   

Możesz sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

· uzyskał pozwolenie zintegrowane

· uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

· uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

· uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub
   zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

· uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,

· uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
   od właścicieli nieruchomości.

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

· osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
   która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,

 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie uzyskania wpisu do Rejestru BDO, są zwolnione firmy produkcyjne i przemysłowe, które w ramach swojej działalności wytwarzają określone kategorie odpadów w ilościach nie większych niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO nie dotyczy takżefirm, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Odpady powstające w części socjalnej dla pracownikówsą traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Odpady takie nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *