Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. pil. Tomasz Jatczak zaprasza wykonawców do udziału w organizacji plenerowej imprezy rodzinnej z okazji Święta 32. BLT
 
Termin składania ofert do 19.07.2019 r. 
Szczegóły: Święto 32. BLT

Osoby do kontaktu:
ppłk Robert Bogdanowicz
mjr Andrzej Truskowski
 

Wstępny program:

11:00 Uroczysta zbiórka z okazji Święta 32. BLT
12:00 Zwiedzanie wystaw statystycznych
13:00 Pokazy lotnicze
14:00 Spotkanie żołnierskie-hangar paliwowy
18:00 Zakończenie

Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w sposób należyty wykonywali minimum 5 usług polegających na organizacji podobnych imprez, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w sposób należyty wykonali minimum dwie usługi.
Do oferty Wykonawca musi załączyć wykaz usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające ich należyte wykonywanie. W składanej ofercie proszę również zawrzeć informacje na temat ewentualnie oferowanych atrakcji z podziałem na grupy: dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Źródło: 32 BLT

 

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *