Zaproszenie na obrady VIII sesji Rady Miejskiej.

W środę 3 kwietnia 2019 roku odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Łasku. 

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 17 stycznia do 20 marca 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/519/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenie zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Mauryca i Teodory, gmina Łask.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR LI/574/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrów, gm. Łask.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisko na terenie gminy Łask na rok 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łask w 2019 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Łasku będącej własnością osoby fizycznej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.
 23. Podjęcie uchwały uchylającej uchwały NR XXI/234/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali z wielkomieszkaniowych domach komunalnych i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu oraz w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali, zasad przyznawania bonifikat, warunków rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania i NR XXI/235/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu oraz w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali, zasad przyznawania bonifikat, warunków rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych stanowiących własność Gminy Łask wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz warunków przyznawania bonifikat i rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie miasta „Las Kolumna” oraz zachowanie jego urbanistycznego układu „miasta-ogrodu” i wypoczynkowego charakteru.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko planom budowy schroniska dla zwierząt w miejscowości Rembów.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usytuowania waty na przystanku autobusowym ZKM przy dworcu PKP w Kolumnie.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Łasku o przywrócenie w placówce kuchni oraz rozwiązanie problemu niewystarczającej ilości miejsc parkingowych przy placówce.
 36. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zarządzania mieszkaniowym zasobem gminnym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku w roku 2018.
 37. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 38. Korespondencja i sprawy różne.
 39. Zapytania i wolne wnioski.
 40. Zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *