Praca w Starostwie Powiatowym

Starostwo Powiatowe w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko

Podinspektora w Wydziale Finansów w wymiarze 1 etatu

1. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

1) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy 
o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm. ),
2) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
4) wykształcenie wyższe,
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) co najmniej trzyletni staż pracy w administracji państwowej lub samorządowej,
8) nieposzlakowana opinia,


2.  Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

1) umiejętność obsługi systemu Płatnik,
2) znajomość ustawy zasiłkowej,
3) znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
4) znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
5) znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
6) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
7) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
8) znajomość obsługi urządzeń biurowych,
4)  umiejętność organizacji pracy,
5)  samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i precyzja wykonywania zadań;
6)  odporność na stres.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Dopilnowanie terminowego wpływu dokumentów bazowych do prawidłowego naliczania należnych pracownikom wynagrodzeń.
2. Sporządzanie list płac stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń, nagród, premii, jednorazowych świadczeń i innych wypłat.
3. Sporządzanie kart wynagrodzeń na podstawie aktualnych umów o pracę, angaży, wykazów potrąceń i deklaracji.
4. Przyjmowanie i przygotowanie dokumentacji służącej do sporządzania kart i list zasiłkowych z tytułu niezdolności do pracy oraz prowadzenia na bieżąco kart zasiłkowych.
5. Przyjmowanie od pracowników oświadczeń dotyczących:
– zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem,
– naliczania podatku dochodowego.
6. Prawidłowe naliczanie i terminowe rozliczanie pobranego od wynagrodzeń osobowych i prac zleconych oraz wypłat z ZFŚS podatku dochodowego, sporządzanie PIT-ów oraz terminowe ich przekazywanie do Urzędu Skarbowego.
7. Prawidłowe i terminowe rozliczanie zasiłków wypłacanych w imieniu ZUS, ustalanie    
 i rozliczanie narzutów na wynagrodzenia i terminowe ich przekazywanie do ZUS.
8. Sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych oraz terminowe przekazywanie ich do   ZUS.  
9. Sporządzanie i przekazywanie pracownikom informacji o wypłaconym wynagrodzeniu oraz potrąconych składkach ZUS na druku RMUA.
10. Sporządzanie kwartalnych analiz z wykorzystania środków na wynagrodzenia osobowe dla celów informacyjnych i statystycznych.
11. Sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących zrealizowanych wynagrodzeń.
12. Sporządzanie przelewów z rozliczanych wynagrodzeń i narzutów oraz pozostałych należności.
13. Sporządzanie na podstawie kart wynagrodzeń, list płac i list zasiłkowych zaświadczeń 
o wynagrodzeniach pracowników dla celów emerytalnych i rentowych na druku – Rp7.
14. Sporządzanie list płac dotyczących wypłat z ZFŚS oraz prawidłowe naliczanie podatku dochodowego od świadczeń z ZFŚS.
15. Naliczanie i rozliczanie potrąceń od umów zlecenia.
16. Przekazywanie diet radnych,  ich ewidencja oraz sporządzanie PIT-ów w tym zakresie.
17. Rozliczanie umów zleceń zawartych z lekarzami orzecznikami biorącymi udział w komisjach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
18. Sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o zwrot poniesionych kosztów 
w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych. 
19. Sprawdzenie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych pod względem formalno- rachunkowym.
20. Sporządzanie przelewów w formie elektronicznej. 
21. Inne prace zlecone przez przełożonych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Podinspektora:

1) Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Łasku przy ul. Południowej 1;
2) Budynek przy ul. Południowej 1 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; oświetlenie pomieszczeń światłem sztucznym i naturalnym;
3) Pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony;
4) Praca w godzinach 800 – 1600 – poniedziałek, 730 – 1530 wtorek -piątek, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
5) Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

5.  Oferty muszą zawierać:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny);
2) krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Łasku”;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych – studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia);
5) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**;
6) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy;
7) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **;
8) podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **;
9) podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **;
10) podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **;
 ** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: http://lask.bip.net.pl/ (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA).
** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: http://lask.bip.net.pl/ (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA).


6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, 
ul. Południowa 1, pokój Nr 13 na I piętrze (Sekretariat) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 
w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. do godziny 10.00 
(liczy się data wpływu dokumentów do tutejszego starostwa).
Na kopercie winno być napisane: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansów” oraz numer telefonu i email.

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o naborze dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

Wszystkie informacje o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lask.bip.net.pl, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1 i Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku ul. Objazdowa 4.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w kadrach Starostwa Powiatowego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem (stosownie do art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 43 675 68 10.

                                                                                                  Starosta

                                                                                               Piotr Wołosz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *